top of page

Zaterdag 10 en 31 oktober 2015
 
Cursus  ‘Leren filosoferen’, docent drs. Rudolf Kampers, filosoof en mede-eigenaar van 'Leren Filosoferen'.
In deze cursus staat het voeren en/of het leiden van een filosofisch gesprek centraal. We doen dit  met behulp van enige literatuur, praktische opdrachten en oefengesprekken. Deelnemers onderzoeken betekenisvolle vragen, ontwikkelen een onderzoekende houding en verwerven socratische basisvaardigheden.
 
Kosten € 140,-- per persoon.
Cursuslocatie: Martinikerkhof 17, Groningen.
Maximum aantal deelnemers 16, minimum aantal deelnemers 14.
Inschrijving vanaf 1-9 per mail naar wavdam@euronet.nl of op de Philos avonden.

DOEL VAN DE CURSUS
Het doel van deze cursus is dat de deelnemers een filosofisch gesprek kunnen voeren/leiden. Door een socratische houding aan te nemen. Deelnemers leren deze leermethode toe te passen, bruikbaar voor gesprekken in verschillende situaties. Dit vereist het verwerven van vaardigheden en oefening.

VAARDIGHEDEN
A - Vakkennis
1)    Kennis ten aanzien van socratische gespreksvoering
2)    Kennis ten aanzien van filosofisch gedachtegoed
B - Gespreksleiding
1)    Vaardigheden in het voeren/leiden van filosofische gesprekken
2)    Een houding op basis van gezag en empathie

PROGRAMMA
De cursus wordt gegeven op 2 zaterdagen (vier dagdelen van 3 ½ uur). Deelnemers hebben baat bij het bestuderen van enige literatuur. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat zij filosofische oefengesprekken gaan voeren. Met familieleden, vrienden of collega’s.

Bijeenkomst 1, dagdeel 1 – beeldvorming
Doelstelling:
•    door te ervaren begrijpen wat de kenmerken, voorwaarden en resultaten van een filosofisch gesprek zijn.
Activiteiten:
•    kennismaking en aanscherping van ieders leervraag;
•    een socratisch gesprek onder leiding van de trainer;
•    oefening in enkele aspecten van het stellen van vragen in de rol van gespreksleider.

Dagdeel 2 – instructies, vraag en concrete ervaringen
Doelstelling:
•    uitgangsvragen voor een filosofisch gesprek beoordelen;
•    eigen maken van instructies voor de deelnemers;
•    een filosofisch gesprek leiden en beoordelen.
Activiteiten:
•    het (her)formuleren van een geschikte uitgangsvraag voor een filosofisch gesprek;
•    oefening in het op de juiste wijze instrueren van de deelnemers.
•    het zelf leiden van een kort filosofisch gesprek;

Bijeenkomst 2, dagdeel 3 – van concrete ervaringen naar inzichten
Doelstellingen:
•    het leren doorvragen en zoeken naar het hittepunt in de concrete ervaringen;
•    het stimuleren van de deelnemers om elkaar te bevragen;
•    het zelfstandig leiden van een filosofisch gesprek, inclusief het kunnen afleiden van (gedeelde) inzichten uit de concrete ervaringen;
•    het leren evalueren van een filosofisch gesprek.
Activiteiten:
•    waardenonderzoek;
•    filosofische gesprekken voeren in subgroepen;
•    gezamenlijk zoeken naar de hittepunten in de verschillende ervaringen;
•    elkaar feedback geven op die aspecten van het proces die van grote invloed zijn op het gesprek.

Dagdeel 4 – socratisch onderzoek  =  gezamenlijk zelfonderzoek
Doelstellingen:
•    ingaan op vragen, mogelijkheden en moeilijkheden inzake filosofische gespreksvoering in de eigen praktijk;
•    ervaring opdoen met het op socratische wijze onderzoeken van eigen kennis, naar aanleiding van een kunstwerk;
•    het verwerven van een zodanige beheersing van de filosofische gesprekstechniek dat ook kortdurende gesprekken van 10 of 20 minuten met succes zijn te leiden.
Activiteiten:
•    filosofische gesprekken in subgroepen, gericht op zelfonderzoek naar aanleiding van een kunstwerk;
•    nabespreking; lessen voor filosofische gespreksvoering
•    bespreken van vragen en moeilijkheden inzake filosofische gespreksvoering;
•    evaluatie van de cursus.

Cursusleider & ondersteuning van de deelnemers
Drs. Rudolf Kampers verzorgt op 10 en 31 oktober 2015 de basiscursus Leren filosoferen.
Rudolf Kampers heeft samen met Jan Ewout Ruiter een maatschap 'Leren Filosoferen', ook is hij  docent filosofie aan het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. Hij leidt filosofische gesprekken op scholen, in musea en in bedrijven. Daarnaast traint hij mensen die graag willen leren om filosofische gesprekken te leiden. Onlangs verscheen het boek Filosoferen aan de keukentafel dat hij met Jan Ewout Ruiter schreef.
Gedurende de sessies is er volop ruimte voor de vragen van de deelnemers. Ook voor, na en tussen de twee bijeenkomsten is er gelegenheid de cursusleider per email of telefonisch advies te vragen bij concrete lesonderwerpen of lessituaties.

Waar en wanneer?
Bij voldoende inschrijvingen (minimaal 14) wordt de basiscursus georganiseerd op zaterdag 10 en 31 oktober, van 9.00 tot 17.00 uur in Groningen, Martinikerkhof 17
Kosten
De cursusprijs bedraagt € 140,-. De prijs is inclusief hand-outs, locatie, koffie/thee, ondersteuning per email en telefoon en een certificaat.
Niet in de cursusprijs begrepen zijn de kosten voor het boek Filosoferen aan de keukentafel (door de cursisten aan te schaffen en te bestuderen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst) en de eventuele overige literatuur.

Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot:
Leren Filosoferen, Rudolf Kampers,
06-22765318
info@lerenfilosoferen.nl

 

zie ook:    http://www.lerenfilosoferen.nl

 

 

Opgave vanaf 01.09.2015 naar wavdam@euronet.nl

 

bottom of page